Přeskočit na obsah

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s obcemi Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).

Délka trvání projektu

  1. 1. 2022 – 30. 11. 2023

Předpokládané náklady projektu

2 689 616,16 Kč

Financování

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán (MAP)

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Karviná (4 obce, 35 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt navazuje na MAP I a II a umožňuje pokračovat v rozvoji a aktualizaci místního akčního plánování, monitorovaní a vyhodnocování MAP. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především u pedagogů a zřizovatelů.

 

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

  1. Rodiče a zákonní zástupci
  2. Ředitelé a učitelé
  3. Zřizovatelé
  4. Všichni aktéři vzdělávání v území

Cíle projektu

Cílem projektu je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Projekt zajistí pokračování a nepřerušení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpoří jejich další vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Primárním cílem je podpořit již fungující realizační tým v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027. V rámci projektu bude také podpořeno vyhodnocování přínosů vzájemné spolupráce partnerů, a to jak v rámci probíhajícího projektu, tak i v rámci celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, které v daném území v programovém období 2014-2020 probíhalo. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Projekt MAP III v ORP Karviná navazuje na dosažené cíle místních akčních plánů I a II a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. To znamená posun ke konkrétním cílům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Dílčí cíle projektu:

  1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.
  2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.
  3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území – dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě / každého žáka v inkluzivní škole.
  4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Klíčové aktivity projektu

Aktivita Řízení projektu

– zajištění kvalitního řízení projektu prostřednictvím vhodně zvoleného a obsazeného RT

– odborná a administrativní podpora procesu místního akčního plánování

Aktivita A Místní akční plány rozvoje vzdělávání III

A1 Rozvoj a aktualizace MAP

V této aktivitě bude realizován a prohlubován proces společného místního akčního plánování, bude podpořeno udržení partnerství v území a tím rozvíjen samotný MAP, dojde k aktualizaci dokumentace MAP a zpracování akčních plánů. Bude rozvíjena spolupráce s ostatními projekty OP VVV.

A 1.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

A 1.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

A 1.3 Pracovní skupina pro financování

A 1.4 Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

A 1.6 Pracovní skupiny pro další témata (4 volitelné PS)

A 1.7 Podpora škol v plánování

A 1.8 Místní akční plánování

A 1.9 Spolupráce s KAP

A 1.10 Spolupráce s projektem poskytujícím metodickou podporu akčnímu plánování v území

A 1.11 Spolupráce s ostatními projekty IPs, IPo koncepčními

A 2 Evaluace procesu místního akčního plánování

Cílem je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, který v daném území probíhal v programovém období 2014-2020. Konkrétně se jedná o vyhodnocení procesů partnerství, účinnosti přínosů a dopadů dosavadních aktivit na podporu rozvoje partnerství a rozvoje kapacit na území, pro které byl MAP zpracován, tzn. na to, co se podařilo dosáhnout v daném období (tj. realizací projektů MAP I, MAP II, MAP III). 

 

Kontakt: info@prolepsiuceni.cz

© Copyright: prolepsiuceni.cz