Informace o projektu
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná II“

(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008623)

 

 

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s obcemi Dětmarovice, Stonava a Petrovice u Karviné).

Délka trvání projektu

1. 1. 2018 – 31. 12. 2021

Předpokládané náklady projektu

11.389.280,- Kč

Financování

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán (MAP)

MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

1. Děti a žáci

2. Rodiče

3. Ředitelé a učitelé

4. Zřizovatelé

5. Všichni aktéři vzdělávání v území

Cíle projektu

Hlavním cílem procesu místního akčního plánování je zlepšení kvality vzdělávání ve školách v území SO ORP Karviná formou spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Jedná se o společné informování, vzdělávání, plánování, hledání finančních zdrojů a implementaci partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt cílí nejen na prioritní a doporučená opatření MAP, ale také na další témata zjištěná na základě analýz aktuálního stavu a odborných diskuzí.

Předškolní vzdělávání a péče – rozvoj pregramotností (např. tvůrčí psaní, scénické čtení), edukační výlety, projektové dny EVVO, sdílení zkušeností a společné vzdělávání v oblasti inkluze vč. zajištění výukových pomůcek.

Inkluze vč. podpory talentu – edukační pobyty pro rodičovské skupiny dětí i se SVP, sdílení zkušeností a spolupráce se speciálními školami v území, semináře s odborníky pro učitelé i rodiče.

Gramotnosti – nové metody jako scénické čtení, storytelling či Hejného matematika, rodilí mluvčí v rámci tandemové výuky, autorská čtení, metodická setkávání pedagogů v rámci aprobací, společné celoměstské soutěže a programy na podporu gramotností.

Kariérové poradenství a podnikavost – rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli, ÚP, Hospodářskou komorou, SŠ i VŠ, projektové a tematické vyučování na ZŠ, školní podnikatelské kluby jako volnočasová aktivita, výchova kariérových poradců, vytvoření databáze firem přátelských školám.

Polytechnické vzdělávání – spolupráce MŠ i ZŠ s centry vědy a techniky, SŠ i VŠ (zážitková polytechnika), propojování formálního a neformálního vzdělávání, např. budování vztahu k přírodě, badatelsky orientovaná výuka, technické a řemeslné workshopy, digitalizace ve výuce.

Občanské a sociální kompetence – podpora žákovských parlamentů k osobnostnímu rozvoji žáků, podpora rozvoje regionální příslušnosti a občanského povědomí prostřednictvím celoroční aktivity, zážitkové a interaktivní preventivní programy k pozitivním životním volbám.

Klíčové aktivity projektu

Aktivity navazují na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná, který byl realizován ve stupni MAP+ a ten byl pokračováním projektu Společná řešení pro lepší učení, který byl realizován v rámci výzvy č. 46 OP VK. Spolupráce partnerství MAP Karviná tak funguje již od roku 2014.

 

1. Řízení projektu
2. Rozvoj a aktualizace MAP

2.1 Řízení procesu rozvoje a aktualizace MAP

2.2 Zpracování komunikačního plánu, zpracování a realizace konzultačního procesu jako součásti komunikačního plánu

2.3 Pracovní skupina pro financování

2.4 Pracovní skupiny ke čtenářské a matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

2.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti

2.6 Pracovní skupiny pro další témata

2.7 Podpora škol v plánování

2.8 Místní akční plánování

2.9 Spolupráce s individuálním projektem systémovým Strategické řízení a    plánování ve školách a v územích

2.12 Podpora znalostních kapacit Řídicího výboru

2.13 Podpora znalostních kapacit – workshopy a výměna zkušeností v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání

2.14 Podpora znalostních kapacit – workshopy s rodiči

3. Evaluace a monitoring MAP

3.1 Monitoring a evaluace MAP

3.2 Zpracování sebehodnotících zpráv

4. Implementace MAP